Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Nieuwe regeling voor geluidsanering bij windturbines
Het Ministerie van I&M heeft een saneringsregeling voor windturbinelawaai vastgesteld. De sanering heeft betrekking op woningen nabij windturbines die vóór 2011 al een geluidbelasting ondervonden van meer dan 47 dB, de norm die sinds 2011 is opgenomen in het Activiteitenbesluit (besluit dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft). De ‘Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines’ worden uitgevoerd door BSV.

Woningeigenaren komen onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor geluidisolatie van hun woning:

1. de maatgevende de windturbine is geplaatst tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010, en;

2. de geluidsbelasting op de gevel als gevolg van de nabijgelegen windturbines is (gecumuleerd) meer dan 47 dB, en;

3. de eigenaar van de woning heeft geen zeggenschap over de maatgevende windturbine.

De woningen die aan de criteria voldoen staan in de bijlage bij de beleidsregels. De eigenaren en de bewoners worden door BSV zelf benaderd voor een woningonderzoek. Wanneer daaruit blijkt dat het geluidniveau binnen hoger is dan 30 dB, krijgen eigenaren en bewoners een aanbod voor geluidwerende maatregelen aan de woning. De uitvoering is gepland voor de periode 2017-2019.

Binnenkort kunt u op deze website meer informatie terugvinden over de uitvoering van de saneringsregeling, houdt deze dus goed in de gaten.

De regeling kunt u hier alvast terugvinden.

Vooraankondiging Saneringsdag 2017

31 juli 2017

Op dinsdag 26 september organiseert BSV weer de jaarlijkse Saneringsdag. Zet de datum vast in uw agenda! Binnenkort ontvangt u per e-mail de uitnodiging en kunt u zich voor de Saneringsdag aanmelden via het aanmeldingsformulier. Datum: dinsdag 26 september 2017 Lees meer

Indienen aanvraag voorbereidingssubsidie: uiterlijk 1 februari

2 januari 2017

Binnenkort zal een aantal kleinere wijzigingen in de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai bekend worden gemaakt. We zullen u daar ter zijner tijd over berichten. Voor nu attenderen wij u op de belangrijkste wijziging en dat is dat de uiterste indieningsdatum voor Lees meer

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Zaltbommel, stil wegdek Maasdijk 208x157 2

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

AA042512

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

sized tdf-20060118_02

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.