Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Rijksinfrastructuur

BSV voert namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal taken uit in het kader van de beheersing van geluidhinder langs rijkswegen en spoorwegen. Deze taken hebben betrekking op de in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer opgenomen procedures, waarover u op dit deel van de website meer informatie vindt. Ook vindt u hier de publicaties van de besluiten die BSV neemt namens de Staatssecretaris (spoor) dan wel de Minister (rijkswegen) van Infrastructuur en Milieu, die het bevoegd gezag zijn.